Planbesked - ansökan

LÄS MER

Ansökan om planbesked

Ansökan om planbesked för åtgärder på fastighet som kräver ändrad eller ny detaljplan.

Din ansökan diarieförs och granskas

När din ansökan har kommit till kommunkontorets kansli diarieförs den som inkommande handling. Kommunen skickar ett mottagningsbevis där diarienumret och information ges. Så snart som möjligt gör kommunen en första granskning och meddelar om någon komplettering krävs. Handläggning påbörjas först då ansökan är komplett, när ansökan är komplett fattas beslut inom 4 månader. Beslutet om planbesked kan inte överklagas och är inte bindande. Att få ett positivt planbesked innebär att en planprocess kommer att inledas. Det finns ingen garanti för att planen antas eller vinner laga kraft. Under planprocessen beaktas synpunkter och ny information, vilket kan leda till att planen får en annan inriktning eller att planarbetet avbryts.

Avgifter och betalningsansvar

Den som står som sökande har enligt lag betalningsansvar för de avgifter som debiteras när beslutet om planbesked meddelas. Vi tar ut avgift både för positiva och negativa besked. Mer information om avgifterna finner du i kommunens Partille kommuns plantaxa och kart- och mättaxa.

Efter beslutet om planbesked

Om kommunen är beredd att inleda en planprocess kommer det i beskedet också anges när en ny detaljplan eller ändring/upphävande av gällande plan beräknas vara klar. Tidplanen är preliminär. Innan arbete med detaljplan påbörjas kommer ett avtal mellan sökande och kommunen att upprättas. Avtalet reglerar kostnader som uppstår för genomförande av planen.

Lagring av personuppgifter

Kommunen lagrar personuppgifter från ansökan om planbesked. Behandlingen är nödvändig för att kommunen ska kunna fullgöra handläggning av planbesked. Ansökan registreras och arkiveras som en offentlig handling i kommunens diarium. Du har rätt att begära rättelse och genom registerutdrag få veta vilka uppgifter kommunen har registrerade om dig. Kontakta Partille kundcenter för mer information.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bifogade handlingar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa