Ansökan om fullgörande av skolplikt på annat sätt (under 1 år)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information till vårdnadshavare

En av grundstenarna i det svenska utbildningssystemet är alla barns rätt till en likvärdig utbildning. Skolplikten är en central del och utgångspunkten är att den ska fullgöras i den svenska grundskolan. Möjligheten att fullgöra skolplikten på annat sätt ska därför endast tillåtas i undantagsfall. För att beviljas att fullgöra skolplikt på annat sätt behöver samtliga nedanstående kriterier vara uppfyllda.

I skollagen 24 kap. 23 § anges att ett skolpliktigt barn får medges rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i skollagen och att medgivande ska lämnas om

1. verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt föreskrifter i skollagen

2. behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, och

3. det finns synnerliga skäl.

Synnerliga skäl betyder extra starka skäl och bestämmelsen ska användas mycket restriktivt. Den alternativa verksamhet som erbjuds barnen ska erbjuda ett fullgott alternativ till den reguljära undervisningen. Medgivande får enligt skollagen 24 kap. 24 § medges för upp till 1 år i taget och ett medgivande kan återkallas omedelbart, om inte annat beslutas. Bestämmelsen ska tillämpas med stor restriktivitet.

För att kunna göra en prövning i det enskilda fallet behöver hemkommunen information om skälen för den önskade alternativa skolgången. Vårdnadshavare behöver även lämna information kring hur den alternativa skolgången kommer att se ut och hur hemkommunens behov av insyn i den alternativa verksamheten kommer att tillgodoses.

Ett medgivande om att fullgöra skolplikten på annat sätt kan ges upp till ett år. Ett medgivande kan återkallas om det framkommer att förutsättningarna för beslutet inte längre finns. Kommer eleven att vara borta längre än 6 månader kommer eleven att skrivas ut från ordinarie skola. En ny ansökan om inskrivning ska göras av vårdnadshavare i god tid innan hemkomst. Vårdnadshavare önskar vilken skola eleven ska placeras vid. Det finns ingen garanti att eleven erbjuds plats vid tidigare skola men förvaltningen beaktar vårdnadshavares önskemål så långt det går.

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa