Bygga nytt, ändra eller riva

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du

  • söka bygglov och andra åtgärder
  • se dina byggärenden                   
  • komplettera ditt bygglovsärende                     
  • komplettera inför tekniskt samråd och/eller startbesked
  • anmäla kontrollansvarig         
  • lämna svar vid grannhörande                           
  • ta del av beslut som granne eller sakägare  
  • ansöka om slutbesked          
  • ha kommunikation med handläggare.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation