Sök tjänst

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bygga, bo och miljö (35)

  • Ansvarig mättekniker - Anmälan

   Anmälan av ansvarig mättekniker inför lägeskontroll av nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning.

  • Begäran om flyttning av fordon på tomtmark

   Med den här e-tjänsten kan du be kommunen om hjälp med att flytta en bil eller annat fordon som är uppställt på din mark.

  • Beställning av övrig mätning

   I denna e-tjänst kan du beställa husutsättning, lägeskontroll, gränsutvisning eller övriga mätningstekniska tjänster. 

  • Bygga nytt, ändra eller riva

   I denna e-tjänst kan du söka bygglov och andra åtgärder, se dina byggärenden, komplettera ditt bygglovsärende, komplettera inför tekniskt samråd och/eller startbesked, anmäla kontrollansvarig, lämna svar vid grannhörande, ta del av beslut som granne eller sakägare , ansöka om slutbesked, ha kommunikation med handläggare.

  • Bygglovshandlingar - beställning

   Sök bland 30 000 bygglovshandlingar i Partille kommuns e-arkiv.

  • Eget omhändertagande av toalettavfall - Ansökan

   Den här e-tjänsten använder du för att ansöka om tillstånd för eget omhändertagande av toalettavfall. Till exempel förbränningstoalett eller latrinkompost.

  • Enskilt avlopp - ansökan

   Den här e-tjänsten använder du när du vill ansökan om inrättande av en enskild avloppsanläggning. Tänk på att skicka in din ansökan i god tid innan installationen planeras att påbörjas.

  • Fullmakt för registrering av vattenmätarställning - ansökan

   Fyll i och skicka in fullmakt för registrering av vattenmätaravläsning för bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar, företag och verksamheter. E-tjänsten kräver e-legitimation.

  • Hälsoskyddsverksamhet - Anmäla ny/ändring

   Den här e-tjänsten använder du när du vill anmäla en ny hälsoskyddsverksamhet eller anmäla ändringar av en befintlig hälsoskyddsverksamhet.
    

  • Intresseanmälan för mark för bostäder och verksamheter

   Här kan du anmäla intresse att köpa eller arrendera mark för bostäder och kommersiella verksamheter i Partille kommun digitalt.

  • Kartprodukter - beställning

   Använd den här e-tjänsten för beställning av enkel nybyggnadskarta, nybyggnadskarta, tomtkarta, enkel tomtkarta, grundkarta och baskarta.

  • Klagomål om olägenhet

   Den här e-tjänsten använder du för att anmäla ett klagomål inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och övrigt till miljöenheten. Anmälan kan vara anonym.

  • Ledningsläge - Ansökan

   För att få gräva på kommunens mark krävs att man ansöker om ledningsläge. Ansökan om ledningsläge skickas till Partille kommun.

  • Livsmedelsverksamhet - lämna uppgifter om omklassning enligt ny riskklassningsmodell

   Här lämnar du uppgifter om befintlig livsmedelsverksamhet.

  • Lägenhetsregistret - Anmälan

   Uppdatering till lägenhetsregistret ska skickas till kommunen senast en månad efter färdigställandet. 

  • Markanvändning vid arrangemang

   För att få hålla en tävling eller annan typ av arrangemang på Partille kommuns mark måste du söka tillstånd och få godkänt från kommunen. Här kan du ansöka om tillstånd digitalt.

  • Miljöfarlig verksamhet - Anmäla ny/ändring

   Använd denna e-tjänst för att: Anmäla ny miljöfarlig verksamhet, lämna information om ägarbyte/övertagande av verksamhet, meddela förändringar i en befintlig miljöfarlig verksamhet samt lämna information om att verksamheten upphör. 

  • Misstänkt matförgiftning

   Den här e-tjänsten använder du för att anmäla en misstänkt matförgiftning. Anmälan om matförgiftning görs till den kommun där matstället ligger, så om du misstänker att du har blivit sjuk av mat från ett matställe i Partille kommun ska du anmäla detta till oss.

  • Nedtagning av träd på kommunens mark - ansökan

   Skicka in en ansökan om att få fälla träd som står på kommunens mark.

  • Partille kommunkarta

   Här kan du söka och hämta kartbaserad information om kommunen. 

  • Planbesked - ansökan

   Ansökan om planbesked för åtgärder på fastighet som kräver ändrad eller ny detaljplan.

  • Rapportera in problem med störande fåglar

   Här kan du rapportera in problem med störande fåglar. 

  • Registrering eller ändring av livsmedelsanläggning

   Den här e-tjänsten använder du när du vill registrera en livsmedelsanläggning eller anmäla ändringar i en befintlig verksamhet.

  • Samlokaliserad verksamhet - anmälan

   E-tjänst för anmälan om samlokaliserad verksamhet.

  • Strandskyddsdispens - Ansökan

   Den här e-tjänsten använder du för att ansöka om strandskyddsdispens. Tänk på att det är förbjudet att vidta åtgärder inom strandskyddat område (7 kapitlet miljöbalken) innan en dispens har vunnit laga kraft.

  • Trafikanordningsplan (TA-plan) vid vägarbeten - Ansökan

   Här kan du som är entreprenör lämna trafikanordningsplan för godkännande av kommunen.

  • VA-anslutning - ansökan

   Ansökan om VA-anslutning till Partille kommuns VA-anläggning för småhus eller verksamhet.

  • Värmepumpsanläggning - Anmäl och ansökan om installation

   Den här e-tjänsten använder du för att anmäla/ansökan om tillstånd för att få installera en värmepumpsanläggning.

  • Växtlighet - Anmälan

   Här kan du anmäla en växtlighet som du upplever skapar en trafikfara eller olägenhet i kommunen.

  Kommun och politik (7)

  • Anmäl krångel

   Här kan du skicka in en anmälan om krångel om du upplever att något är svårt, krångligt eller besvärligt i din kontakt med Partille kommun. Med din hjälp kan vi arbeta för att förenkla det som upplevs som svårt eller besvärligt. 

  Kultur och fritid (1)

  Näringsliv och arbete (4)

  Omsorg och stöd (22)

  Utbildning och barnomsorg (31)

  • Ansökan/uppsägning av modersmålsundervisning för elever i grundskola/gymnasieskola

   Ansökan och uppsägning för modersmålsundervisning.

  • Betygskopia för utbildning i Partille

   Här kan du beställa kopia på ditt betyg från grundskolan, gymnasiet eller den kommunala vuxenutbildningen i Partille.

  • Ersättningsplats vid förskolors och fritidshems stängningsdagar - ansökan

   Ansökan om ersättningsplats för dag då förskolor och fritidshem har begränsat öppethållande.

  • Felanmälan elevdator

   Använd e-tjänsten för att felanmäla elevdator. Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas dina personuppgifter. Vi lagrar dina uppgifter 12 månader efter att ärendet avslutats.

  • Fullgörande av skolplikt på annat sätt (under 1 år) - ansökan

   Används vid kortare vistelse utomlands (under 1 år) och om det är tänkt att eleven skall skrivas in tillfälligt i en skola på annat ställe.

  • Förlorat skolkort - anmälan

   Använd denna e-tjänst för att anmäla ditt borttappade skolkort. Gäller både grundskola och gymnasium.

  • KAA - Kommunalt aktivitetsansvar/ Registration KAA - Municipal activity responsibility

   Ansök här om Kommunalt aktivitetsansvar (KAA).

  • Meddelande om att mitt barn har plats i fristående förskola eller pedagogisk omsorg i annan kommun

   Här kan vårdnadshavare meddela om plats  i fristående förskola eller pedagogisk omsorg i annan kommun.

  • Plats på fritidshem och fritidsklubb - Ansökan

   Ansökan om plats på fritidshem (åk F-3) och fritidsklubb (åk 4-6).  Om du inte har e-legitimation kan du ladda ner blankett här bredvid. 

  • Registrera och ändra inkomstuppgifter

   Registrera och ändra inkomstuppgifter. Om du inte har e-legitimation kan du ladda ner blankett här bredvid. 

  • Skolbyte och inflytt i kommunen

   Ansökan om skolbyte och inflytt i kommunen

  • Skolskjutsansökan

   Ansök om skolskjuts för barn i grundskolan, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

  • Skolstart för nyanlända elever

   Anmälan skolstart för nyanlända elever. 

  • Sommarlovsskola - Anmälan

   Datum: Torsdag 13/6-27/6

   Gäller för: Elever i årskurs 8-9 

   Ansökan om sommarskola sker via vår e-tjänst. Om du inte har något mobilt BankID finns möjlighet att ansöka med en blankett. Blanketten lämnas till administratör på skolan. Blankett finns att ladda ner bredvid e-tjänsten under knappen "Hämta blankett".

   Lämna ansökan senast den 7 juni

  • Sommaromsorg - Ansökan

   Vecka 28-31 har ordinarie förskolor, fritidshem och fritidsklubbar stängt. Under dessa veckor kommer Partille kommun att anordna sommaröppen verksamhet på en förskola och ett fritidshem centralt i kommunen.

  • Svara på platserbjudande

   Svara på platserbjudande

  • Synpunkt och klagomål på utbildningsförvaltningen

   Här kan du lämna synpunkter, förslag eller klagomål som rör utbildningsförvaltningen och få återkoppling. Tänk på att inte lämna information som kan vara känslig.

  • Säga upp plats på förskola eller fritidshem

   Säga upp plats på förskola eller fritidshem/klubb. 

  • Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola

   Huvudmän är skyldiga att enligt skollagen 10 kap. 23 § skollagen erbjuda lovskola för de elever i åk 8 och åk 9 som riskerar att inte uppnå behörighet till nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.

    

  • Tilläggsbelopp modersmålsundervisning - ansökan

   Ansökan om tilläggsbelopp modersmålsundervisning för fristående skolor.

  • Utflyttning grundskola - anmälan

   Den här e-tjänsten används vid ansökan om utflyttning från Partille kommun. 

  • Varaktig vistelse utomlands - anmälan

   Använd denna e-tjänst för att anmäla flytt utomlands för elev. 

  • Ägar- och ledningsprövning

   Enskilda huvudmän är skyldiga att anmäla förändringar inom ägar- och ledningskretsen inom en månad till kommunen. Förändringen kan bero på att styrelsen ändrats i samband med årsstämma/årsmöte, att en person lämnat sin styrelsepost och att någon ny röstats in.

  • Ändra kontaktuppgifter förskola och fritids

   Här kan du som vårdnadshavare ändra dina kontaktuppgifter.

  • Ändra kontaktuppgifter skola

   Här kan du som vårdnadshavare ändra dina kontaktuppgifter.

  Övriga e-tjänster (4)