Sök tjänst

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bygga, bo och miljö (36)

  • Ansvarig mättekniker - Anmälan

   Anmälan av ansvarig mättekniker inför lägeskontroll av nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning.

  • Ansökan om dispens gällande avfallshantering

   Här kan du ansöka om dispens för din hantering av avfall. I e-tjänsten kan du fylla i vilken typ av dispens du ansöker och och du anger även anledningen till varför du söker dispens för din avfallshantering.

  • Begäran om flyttning av fordon på tomtmark

   Med den här e-tjänsten kan du be kommunen om hjälp med att flytta en bil eller annat fordon som är uppställt på din mark.

  • Beställning av övrig mätning

   I denna e-tjänst kan du beställa husutsättning, lägeskontroll, gränsutvisning eller övriga mätningstekniska tjänster. 

  • Bygga nytt, ändra eller riva

   I denna e-tjänst kan du söka bygglov och andra åtgärder, se dina byggärenden, komplettera ditt bygglovsärende, komplettera inför tekniskt samråd och/eller startbesked, anmäla kontrollansvarig, lämna svar vid grannhörande, ta del av beslut som granne eller sakägare , ansöka om slutbesked, ha kommunikation med handläggare.

  • Bygglovshandlingar - beställning

   Sök bland 30 000 bygglovshandlingar i Partille kommuns e-arkiv.

  • Eget omhändertagande av toalettavfall - Ansökan

   Den här e-tjänsten använder du för att ansöka om tillstånd för eget omhändertagande av toalettavfall. Till exempel förbränningstoalett eller latrinkompost.

  • Enskilt avlopp - ansökan

   Den här e-tjänsten använder du när du vill ansökan om inrättande av en enskild avloppsanläggning. Tänk på att skicka in din ansökan i god tid innan installationen planeras att påbörjas.

  • Fullmakt för registrering av vattenmätarställning - ansökan

   Fyll i och skicka in fullmakt för registrering av vattenmätaravläsning för bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar, företag och verksamheter. E-tjänsten kräver e-legitimation.

  • Hälsoskyddsverksamhet - Anmäla ny/ändring

   Den här e-tjänsten använder du när du vill anmäla en ny hälsoskyddsverksamhet eller anmäla ändringar av en befintlig hälsoskyddsverksamhet.
    

  • Intresseanmälan för mark för bostäder och verksamheter

   Här kan du anmäla intresse att köpa eller arrendera mark för bostäder och kommersiella verksamheter i Partille kommun digitalt.

  • Kartprodukter - beställning

   Använd den här e-tjänsten för beställning av enkel nybyggnadskarta, nybyggnadskarta, tomtkarta, enkel tomtkarta, grundkarta och baskarta.

  • Klagomål om olägenhet

   Den här e-tjänsten använder du för att anmäla ett klagomål inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och övrigt till miljöenheten. Anmälan kan vara anonym.

  • Ledningsläge - Ansökan

   För att få gräva på kommunens mark krävs att man ansöker om ledningsläge. Ansökan om ledningsläge skickas till Partille kommun.

  • Livsmedelsverksamhet - lämna uppgifter om omklassning enligt ny riskklassningsmodell

   Här lämnar du uppgifter om befintlig livsmedelsverksamhet.

  • Lägenhetsregistret - Anmälan

   Uppdatering till lägenhetsregistret ska skickas till kommunen senast en månad efter färdigställandet. 

  • Markanvändning vid arrangemang

   För att få hålla en tävling eller annan typ av arrangemang på Partille kommuns mark måste du söka tillstånd och få godkänt från kommunen. Här kan du ansöka om tillstånd digitalt.

  • Miljöfarlig verksamhet - Anmäla ny/ändring

   Använd denna e-tjänst för att: Anmäla ny miljöfarlig verksamhet, lämna information om ägarbyte/övertagande av verksamhet, meddela förändringar i en befintlig miljöfarlig verksamhet samt lämna information om att verksamheten upphör. 

  • Misstänkt matförgiftning

   Den här e-tjänsten använder du för att anmäla en misstänkt matförgiftning. Anmälan om matförgiftning görs till den kommun där matstället ligger, så om du misstänker att du har blivit sjuk av mat från ett matställe i Partille kommun ska du anmäla detta till oss.

  • Nedtagning av träd på kommunens mark - ansökan

   Skicka in en ansökan om att få fälla träd som står på kommunens mark.

  • Partille kommunkarta

   Här kan du söka och hämta kartbaserad information om kommunen. 

  • Planbesked - ansökan

   Ansökan om planbesked för åtgärder på fastighet som kräver ändrad eller ny detaljplan.

  • Rapportera in problem med störande fåglar

   Här kan du rapportera in problem med störande fåglar. 

  • Registrering eller ändring av livsmedelsanläggning

   Den här e-tjänsten använder du när du vill registrera en livsmedelsanläggning eller anmäla ändringar i en befintlig verksamhet.

  • Samlokaliserad verksamhet - anmälan

   E-tjänst för anmälan om samlokaliserad verksamhet.

  • Strandskyddsdispens - Ansökan

   Den här e-tjänsten använder du för att ansöka om strandskyddsdispens. Tänk på att det är förbjudet att vidta åtgärder inom strandskyddat område (7 kapitlet miljöbalken) innan en dispens har vunnit laga kraft.

  • Trafikanordningsplan (TA-plan) vid vägarbeten - Ansökan

   Här kan du som är entreprenör lämna trafikanordningsplan för godkännande av kommunen.

  • Utplacering av blomsterlådor - ansökan

   Här kan du ansöka om blomlådor som farthinder.

  • Värmepumpsanläggning - Anmäl och ansökan om installation

   Den här e-tjänsten använder du för att anmäla/ansökan om tillstånd för att få installera en värmepumpsanläggning.

  • Växtlighet - Anmälan

   Här kan du anmäla en växtlighet som du upplever skapar en trafikfara eller olägenhet i kommunen.

  Kommun och politik (7)

  • Arvode vid borgerlig begravning - ansökan

   Begäran om arvode vid borgerlig begravning.

  Kultur och fritid (2)

  Näringsliv och arbete (4)

  Omsorg och stöd (22)

  Utbildning och barnomsorg (29)

  Övriga e-tjänster (4)